Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXIV/171/17

w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania

Uchwała nr XXXIV/170/17

w sprawie "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2017 roku"

Uchwała nr XXXIV/169/17

w sprawie zawarcia porozumienia o utworzeniu Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej

Uchwała nr XXXIV/168/17

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2016 rok

Uchwała nr XXXIV/167/17

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski za 2016 rok

Uchwała nr XXXIII/166/17

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XXXII/165/17

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XXXII/164/17

w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski

Uchwała nr XXXII/163/17

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Gryfów Śląski, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Uchwała nr XXXI/162/17

w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Proszówka - Gmina Gryfów Śląski na lata 2015 - 2020"