Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLIX/238/18

w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr XLIX/237/18

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr XLIX/236/18

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2017 rok

Uchwała nr XLIX/235/18

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu gminy i miasta Gryfów Śląski za 2017 rok

Uchwała nr XLVIII/234/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr XLVIII/233/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XLVII/232/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr XLVII/231/18

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze w gminie Gryfów Śląski

Uchwała nr XLVII/230/18

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze w gminie Gryfów Śląski

Uchwała nr XLVII/229/18

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania