Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXI/158/17

w sprawie zmiany w uchwale rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Nr XXXV/182/13 z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dodatkowe świadczenia udzielana przez Przedszkole Publiczne na terenie Gminy Gryfów Śl.

Uchwała nr XXXI/157/17

w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania

Uchwała nr XXXI/156/17

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Uchwała nr XXXI/155/17

w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski na lata 2015 -2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2024"

Uchwała nr XXXI/154/17

w sprawie "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2017 roku"

Uchwała nr XXX/153/17

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XXX/152/17

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku

Uchwała nr XXIX/151/17

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/146/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dn. 28.12.2016r. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięznego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfów Śl. uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę....

Uchwała nr XXIX/150/17

w sprawie projektu dostosowania siesi szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Gryfów Śląski, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe

Uchwała nr XXVIII/149/16

w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok