Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr L/248/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/220/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Sląski z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr L/247/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/219/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr L/246/18

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę

Uchwała nr XLIX/245/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr XLIX/244/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XLIX/243/18

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga,psychologa,logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfów Śląski

Uchwała nr XLIX/242/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/222/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 marca 2018r. w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Uchwała nr XLIX/241/18

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr XLIX/240/18

w sprawie nadania nazw ulicom

Uchwała nr XLIX/239/18

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski