Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXIV/168/17

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2016 rok

Uchwała nr XXXIV/167/17

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski za 2016 rok

Uchwała nr XXXIII/166/17

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XXXII/165/17

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała nr XXXII/164/17

w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski

Uchwała nr XXXII/163/17

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Gryfów Śląski, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Uchwała nr XXXI/162/17

w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Proszówka - Gmina Gryfów Śląski na lata 2015 - 2020"

Uchwała nr XXXI/161/17

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfów Śląski

Uchwała nr XXXI/160/17

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie sołectw: Młyńsko, Krzewie Wielkie i Wolbromów do realizacji Regionalnego Programu "Odnowa Wsi Dolnośląskiej"

Uchwała nr XXXI/159/17

w sprawie stwierdzenia nabycia uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2016 rok