Uchwały Rady (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr VIII / 39 / 15

w sprawie: upowanienia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Slaski do okreslania wysokosci opłaty za korzystanie z szaletu publicznego.

Uchwała nr VIII / 38 / 15

w sprawie: wyraenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Gryfów Slaski w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie” z siedziba w Uboczu

Uchwała nr VIII / 37 / 15

w sprawie: uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Gryfów Slaski”

Uchwała nr VIII / 36 / 15

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała nr VII / 35 / 15

w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok

Uchwała nr VII / 34 / 15

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

Uchwała nr VII / 33 / 15

w sprawie przyjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gryfów Slaski na lata 2015 – 2017

Uchwała nr VII / 32 / 15

w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr VII / 31 / 15

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Slaski za 2014 rok.

Uchwała nr VII / 30 / 15

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu gminy i miasta Gryfów Slaski za 2014 rok.