Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLVI/225/18

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Uchwała nr XLVI/224/18

w sprawie stwierdzenia nabycia uprawienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2017 rok

Uchwała nr XLVI/223/18

w sprawie "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2018 roku"

Uchwała nr XLVI/222/18

w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Uchwała nr XLVI/221/18

w sprawie zmiany uchwały XIX/95/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski dodatków...

Uchwała nr XLVI/220/18

w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr XLVI/219/18

w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XLV/218/18

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2018 roku

Uchwała nr XLV/217/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr XLV/216/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski