Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLIX/245/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr XLIX/244/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XLIX/243/18

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga,psychologa,logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfów Śląski

Uchwała nr XLIX/242/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/222/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 marca 2018r. w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Uchwała nr XLIX/241/18

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr XLIX/240/18

w sprawie nadania nazw ulicom

Uchwała nr XLIX/239/18

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr XLIX/238/18

w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr XLIX/237/18

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr XLIX/236/18

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2017 rok