Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr L/251/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr L/250/18

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Uchwała nr L/249/18

w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw dokonania zmian w Statucie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr L/248/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/220/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Sląski z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr L/247/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/219/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr L/246/18

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę

Uchwała nr XLIX/245/18

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Uchwała nr XLIX/244/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XLIX/243/18

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga,psychologa,logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfów Śląski

Uchwała nr XLIX/242/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/222/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 marca 2018r. w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli