Uchwały Rady (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XX/117/20

w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

Uchwała nr XX/116/20

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr XIX/115/20

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XIX/114/20

w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego

Uchwała nr XIX/113/20

w sprawie ustalenia planu sieci ośmioletnich Szkół Podstawowych prowadzonych przez gminę Gryfów Śląski oraz inny organ i określenia granic ich obwodów od 1 września 2020r.

Uchwała nr XIX/112/20

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Uchwała nr XIX/111/20

w sprawie przyznania dotacji dla podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr XIX/110/20

w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Uchwała nr XiX/109/20

w sprawie "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2020 roku"

Uchwała nr XVIII/108/20

w sprawie zwolnienia Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Gryfów Śląski oraz przeznaczenia ich na cele statutowe