Uchwały Rady (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XIV/ 68/ 11

w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała nr XIV/ 67/ 11

w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok

Uchwała nr XIV/ 66/ 11

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIV/ 65/ 11

w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XIV/ 64/ 11

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego

Uchwała nr XIV/ 63/ 11

w sprawie: nadania nazwy ulicy.

Uchwała nr XIV 62/ 11

w sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski w 2012 roku”.

Uchwała nr XIII/ 61/ 11

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfów Śląski – część wschodnia – obszar 1

Uchwała nr XIII/ 60/ 11

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski

Uchwała nr XIII/ 59/ 11

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego