Regulamin

Regulamin Pracy Urzędu Gminy i Miasta Gryfów SląskiREGULAMIN PRACY
URZĘDU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),
ustala się co następuje:

Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
1. Regulamin pracy, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz określa prawa i obowiązki Pracodawcy i pracowników.
2. W zakresie wskazanym w ust. 1 Regulamin określa w szczególności:
1) obowiązki Pracodawcy,
2) obowiązki pracowników,
3) wymiar, system, rozkład i przyjęty okres rozliczeniowy czasu pracy,
4) sposób usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień z pracy,
5) termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
6) obowiązki dotyczące i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym,
7) nagrody i wyróżnienia,
8) kary za naruszenie porządku, przepisów i dyscypliny pracy.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
- zakładzie pracy, należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta.
- Pracodawcy, należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Miasta wykonującego uprawnienia kierownika zakładu pracy.

§ 2
Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko oraz bez względu na okres na jaki nawiązano z pracownikiem stosunek pracy.

§ 3
Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z Regulaminem, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, zostaje dołączone do akt osobowych.

Rozdział II
OBOWIĄZKI PRACODAWCY

§ 4
Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
1) szanować godność i inne dobra osobiste pracownika,
2) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników pracy,
3) zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, uprawnień na danym stanowisku oraz zależnością służbową,
4) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy i osiąganie przez pracownika, przy wykorzystaniu jego uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
5) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp,
6) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
7) ułatwiać pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
9) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
10) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
11) organizować wymagane badania lekarskie pracowników,
12) przeciwdziałać mobbingowi,
13) zapewnić równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu.


Rozdział III
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 5
1. Pracownik samorządowy jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie z uwzględnieniem interesu państwa, gminy oraz indywidualnych interesów obywateli.
2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy:
1) przestrzeganie prawa,
2) rzetelne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań, zgodnie z otrzymanym zakresem czynności,
3) sumienne i staranne wypełnianie poleceń przełożonych,
4) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
5) przestrzeganie obowiązującego w zakładzie pracy Regulaminu pracy i ustalonego porządku oraz czasu pracy,
6) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych,
7) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
8) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z klientami,
9) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
10) dbanie o dobro Pracodawcy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w
tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę
na szkodę.

§ 6
Przyjęcie do wiadomości obowiązku przestrzegania tajemnicy określonej w obowiązujących ustawach pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem na dokumencie przechowywanym w aktach osobowych.

§ 7
1. Pracownik samorządowy obowiązany jest do wykonywania pracy, odpowiadającej posiadanym przez niego kwalifikacjom zawodowym, a wynikającej z otrzymanego zakresu czynności.
2. Jeśli wymagają tego potrzeby Pracodawcy, pracownik jest zobowiązany do wykonywania także zleconych mu prac innych niż określone w zakresie czynności w Urzędzie lub w innym miejscu pracy i na warunkach określonych odrębnymi przepisami.
3. W razie konieczności Pracodawca może zobowiązać pracownika do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych i pełnienia dyżurów.

§ 8
W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownik jest zobowiązany:
1) zwrócić Pracodawcy pobrane materiały oraz rozliczyć mienie, za które ponosi osobistą odpowiedzialność,
2) rozliczyć się z Pracodawcą z pobranych zaliczek i pożyczek,
3) dopełnić wszelkich formalności związanych ze zwolnieniem ( w tym przedłożyć dokumenty; dowód osobisty i legitymację ubezpieczeniową w celu dokonania adnotacji o ustaniu stosunku pracy).

§ 9
Za ciężkie naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych uważane jest:
1) złe i niedbałe wykonywanie pracy,
2) wykonywanie, bez zezwolenia przełożonych, zadań nie związanych z zadaniami realizowanymi przez Urząd,
3) nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy lub jej opuszczanie bez usprawiedliwienia,
4) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy lub po pracy na terenie zakładu pracy,
5) niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie poleceń przełożonych,
6) nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
7) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,
8) niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników i klientów,
9) nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

Rozdział IV
WYMIAR, SYSTEM I ROZKŁAD CZASU PRACY

§ 10
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik samorządowy pozostaje w dyspozycji Pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy i czas rzeczywistego wykonywania pracy poza normalnymi godzinami oraz czas dyżuru pełnionego po normalnych godzinach pracy, uzależnionego od potrzeb Pracodawcy.

§ 11
Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

§ 12
1. Czas pracy pracownika samorządowego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

§ 13
Terminy dodatkowych dni wolnych od pracy wprowadza się na podstawie zarządzeń wewnętrznych, w granicach prawem dozwolonych.

§ 14
1. Czas pracy pracowników biurowych trwa:
- w poniedziałki od godziny 8:00 do godziny 16:00
- w pozostałe dni tygodnia od godziny 7:30 do godziny 15:30
- wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.
2. Czas pracy pracowników obsługi rozpoczyna się po zakończeniu pracy pracowników biurowych.
3. Pracodawca może w uzasadnionych przypadkach dokonać niezbędnych odstępstw od rozkładu czasu pracy wobec poszczególnych pracowników.


§ 15
Pracownikowi przysługuje wliczana do czasu pracy 15-minutowa przerwa śniadaniowa.

Rozdział V
PORZĄDEK I ORGANIZACJA PRACY

§ 16
1. Przybycie do pracy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem na liście obecności.
2. Lista obecności wykładana jest w sekretariacie, a prawidłowość jej wypełniania kontroluje Sekretarz Gminy.
3. Podpisywanie listy obecności za innych pracowników, jak też fałszowanie listy w inny sposób stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, uzasadniające zastosowanie sankcji, z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika włącznie.

§ 17
Pracownik jest obowiązany stawiać się do pracy w takim czasie, aby w godzinach rozpoczęcia pracy znajdować się na stanowisku pracy.

§ 18
1. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy pobierają z sekretariatu klucze do pomieszczeń biurowych.
2. Po zakończeniu pracy pomieszczenia należy zamknąć na klucz, po uprzednim wyłączeniu urządzeń elektrycznych, zamknięciu okien i sprawdzeniu zabezpieczenia przeciwpożarowego.
3. Klucze od pomieszczeń biurowych przechowywane są wyłącznie w szafce w sekretariacie.

§ 19
Pracownik jest zobowiązany do utrzymania na stanowiskach pracy porządku i czystości.
§ 20
1. Wydawanie pracownikom materiałów koniecznych do wykonywania pracy jest ewidencjonowane.
2. Pracownicy są zobowiązani rozliczyć się z pobranych materiałów.
3. Pracownicy są odpowiedzialni za należyte przechowywanie materiałów oraz ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem czy uszkodzeniem.
4. Wynoszenie materiałów poza teren Urzędu bez pisemnego zezwolenia przełożonego, jak też używanie ich niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione.

§ 21
1. Na terenie Urzędu poza normalnymi godzinami pracy mogą przebywać:
- kierownicy Urzędu,
- pracownicy pełniący dyżur, wykonujący pracę poza normalnymi godzinami pracy lub w dni wolne od pracy, wykonujący ją na polecenie kierownictwa Urzędu lub za ich zgodą,
- pracownicy obsługi.

2. Pracownicy przebywający na terenie Urzędu poza normalnymi godzinami pracy są obowiązani odnotować ten fakt w książce ewidencyjnej nadgodzin.
3. Pracownicy wykonujący pracę poza normalnymi godzinami pracy lub w dni wolne od pracy za zgodą kierownictwa zobowiązani są otrzymać pisemna akceptację w książce ewidencyjnej nadgodzin.

§ 22
1. Urządzanie przez pracowników jakichkolwiek spotkań towarzyskich i okolicznościowych na terenie zakładu pracy jest zabronione.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania do organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości zawarcia związku małżeńskiego, jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz innych form obrzędowości świeckiej.

Rozdział VI
SPOSÓB USPRAWIEDLIWIANIA SPÓŹNIEŃ I NIEOBECNOŚCI W PRACY ORAZ UDZIELANIA ZWOLNIEN OD PRACY

§ 23
1. Pracownik powinien uprzedzić Pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, przekazując odpowiednie informacje przełożonemu.
2. W razie niestawienia się do pracy z powodów nie dających się przewidzieć, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić przełożonego o przyczynie swej nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności.
3. Zawiadomienie o jakim mowa w ust. 2 pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
4. Niedotrzymanie terminu o jakim mowa w ust. 2 może być usprawiedliwione jedynie szczególnymi okolicznościami.§ 24
1. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie się do pracy, przedstawiając przełożonemu dowody usprawiedliwiające nieobecność lub spóźnienie.
2. Dowody usprawiedliwiające spóźnienie się do pracy pracownik przedstawia natychmiast, zaś dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy najpóźniej drugiego dnia tej nieobecności.
3. Decyzje w sprawie uznania nieobecności w pracy lub spóźnień do pracy za usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione podejmuje osoba zarządzająca zakładem pracy.

§ 25
1. Załatwianie przez pracowników spraw osobistych czy rodzinnych powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.
2. Załatwianie spraw o jakich mowa w ust. 1 w czasie godzi pracy jest dopuszczalne wyłącznie w granicach i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy.
3. Zwolnień od pracy udzielają:
1) pracownikom na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych – osoba zarządzająca zakładem pracy,
2) pozostałym pracownikom – bezpośredni przełożeni.

§ 26
1. Pracownicy mogą opuszczać teren zakładu w czasie godzin pracy wyłącznie na polecenie lub za zgodą przełożonych, po dokonaniu wpisu do książki wyjść.
2. Książki wyjść w sprawach służbowych i pozasłużbowych prowadzi sekretariat. Za ich kontrolę odpowiada Sekretarz Gminy.
3. Wyjścia w czasie godzin pracy w sprawach służbowych muszą mieć wyraźny cel, który podaje się w książce wyjść.
4. Powrót do pracy odnotowuje się w książce bezzwłocznie. Niewpisanie godziny powrotu jest traktowane jako pobyt pracownika poza miejscem pracy do końca dnia roboczego.

§ 27
Prawidłowość wykorzystania zwolnień od pracy uzasadnionych stwierdzoną przez właściwego lekarza niezdolnością do pracy podlega kontroli w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 28
1. Urlopy wypoczynkowe są udzielane zgodnie z planem urlopów.
2. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.
3. Plan urlopów zatwierdza Burmistrz.
4. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
5. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu zgody pracodawcy na karcie urlopowej.
6. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów.
7. Urlop nie wykorzystany zgodnie z planem urlopów udzielany jest pracownikowi najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.

§ 29
Pracownikowi samorządowemu na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.

§ 30
Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem (urlop wychowawczy).

§ 31
Pracownikowi przysługuje – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – zwolnienie od pracy w wymiarze i przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział VII
TERMIN, MIEJSCE, CZAS I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYPŁATY WYNAGRODZENIA

§ 32
1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę, stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z zasadami wynagradzania pracowników samorządowych.
2. Pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa przy przechodzeniu na rentę inwalidzką lub emeryturę.
3. Wypłata wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej raz w miesiącu, gotówką w godzinach pracy w kasie Urzędu.
4. Wynagrodzenie na wniosek pracownika może być przekazywane na konto osobiste pracownika w banku przez niego wskazanym.
5. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest z dołu, nie później niż ostatniego dnia miesiąca.§ 33
Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu (po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych):
- zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych,
- inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę.

Rozdział VIII
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

§ 34
Za szczególne osiągnięcia w pracy oraz wykonywanie zadań przekraczających zakres czynności pracodawca może przyznać pracownikowi następujące wyróżnienia:
1) nagroda pieniężna,
2) pochwała pisemna,
3) dyplom uznania.

§ 35
Zasady przyznawania nagród z zakładowego funduszu nagród, ich obniżanie lub pozbawienie prawa do nagrody określa Regulamin tworzenia i podziału zakładowego funduszu nagród.

Rozdział IX
ZAKAZ DYSKRYMINACJI

§ 36

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać dyskryminacji, bezpośredniej lub pośredniej, w zatrudnieniu w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Rozdział X
RÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU

§ 37

1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w ust. 1.

3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w ust. 1 był, lub mógł być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w ust. 1, jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione obiektywnymi powodami.

5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu ust. 2 jest także:
1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika (molestowanie).

6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

7. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem
ust. 2-4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z
jednej lub kilku przyczyn określonych w ust.1, którego skutkiem jest w
szczególności:
1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,
3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe
- chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

8. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania
polegające na:
1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonania lub wymagania zawodowe stawiane pracownikom,
2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników,
3) stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawność pracownika,
4) ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych – z uwzględnieniem kryterium stażu pracy.

9. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu
działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównania
szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej
lub kilku przyczyn określonych w ust.1, przez zmniejszenie na
korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie
określonym w tym przepisie.

10. Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi
naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w związku z
rodzajem i charakterem działalności prowadzonej w ramach kościołów i
innych związków wyznaniowych, a także organizacji, których cel działania
pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, religia lub
wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione
wymaganie zawodowe.


11. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową
pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, obejmuje wszystkie składniki
wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne
świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie
pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

13. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od
pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych
dokumentami przewidzianymi w odrębnymi przepisami lub praktyką
i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności
i wysiłku.

14. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż
minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie odrębnych
przepisów.

15. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu
naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może stanowić
przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy
lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

Rozdział XI
PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI

§ 38
1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, na podstawie odrębnych przepisów.

5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w ust. 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.


Rozdział XII
OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

§ 39
Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§ 40
Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
1) zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,


2) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
3) ustalić okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy (wypadku uznanego za wypadek przy pracy) oraz stosować odpowiednie środki profilaktyczne,
4) prowadzić szkolenia pracowników w zakresie bhp,
5) zapewnić pracownikom ochronę zdrowia,
6) zapewnić należyty stan budynków, pomieszczeń, terenów i urządzeń z nimi związanych oraz maszyn i innych urządzeń technicznych,
7) dostarczyć pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

§ 41
1. Każdy nowo przyjęty pracownik przechodzi przeszkolenie wstępne, obejmujące instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe oraz przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2. Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie.
3. Przystąpienie do pracy bez znajomości przepisów i zasad bhp ogólnych oraz dotyczących zajmowanego stanowiska jest zabronione.
4. Pracownicy podlegają szkoleniom okresowym bhp.

§ 42
1. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest jednym z podstawowych obowiązków pracowników.
2. Pracownicy są w szczególności obowiązani:
1) poddawać się szkoleniu bhp,
2) wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
3) dbać o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
4) poddawać się badaniom i wskazaniom lekarskim.

§ 43
1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonania pracy nie usuwa zagrożenia o jakim mowa w ust.1 pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
3. W przypadkach określonych w ust.1 i 2 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 44
1. W pomieszczeniach biurowych Urzędu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
2. Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, oznakowanych napisem: „Tu wolno palić”.
3. Palenie tytoniu poza wyznaczonymi do tego miejscami jest równoznaczne z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, uzasadniającym zastosowanie surowych sankcji, z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika włącznie.

§ 45
1. Pracodawca zapewnia pracownikom środki czystości (tj. Mydło w płynie,
suszarki do rąk, itp.) oraz środki higieny osobistej – w dostatecznej ilości –
w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych urzędu.

2. Pracodawca zabezpiecza pracownikowi gospodarczemu – sprzątaczce
- obuwie profilaktyczne- okres użytkowania 12 miesięcy
- fartuch ochronny- okres użytkowania 12 miesięcy

3.Wykaz prac wzbronionych kobietom:
1) ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej 12 kg przy pracy stałej lub 20 kg przy pracy dorywczej

2) wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

a) ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej 3 kg przy pracy stałej lub 5 kg przy pracy dorywczej,
b) prace w pozycji wymuszonej,
c) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w 8- godzinnym dniu pracy,
d) prace w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza przekraczającym 15°C,
e) prace w środowisku, w którym poziom ekspozycji na hałas, odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy nie przekracza 65dB,
f) każda praca w warunkach narażenia na drgania w ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka,
g) prace przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę.

Rozdział X
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I DYSCYPLINARNA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

§ 46
Za naruszenie obowiązków pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

§ 47
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna mianowanych pracowników samorządowych określona jest w odrębnych przepisach.

§ 48
Odpowiedzialność porządkową pozostałych pracowników samorządowych określa Kodeks Pracy.

Rozdział XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 49
1. Wszelkich informacji o zakładzie pracy wychodzących na zewnątrz udziela osoba zarządzająca zakładem lub upoważnieni przez nią pracownicy.
2. Bez zgody osoby zarządzającej zakładem pracownicy nie mogą udostępniać komukolwiek dokumentów i ich kopii zawierających tajemnice służbowe i inne określone w przepisach prawa, w tym związane z ochroną dóbr osobistych.
3. Osoby uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawnych do kontroli działalności zakładu pracy są dopuszczane do czynności kontrolnych po uprzednim sprawdzeniu dokumentów uprawniających do kontroli i zawiadomieniu o kontroli osoby zarządzającej zakładem.

§ 50
1. Każdy nowoprzyjęty pracownik jest zapoznawany z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do pracy.
2. Przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowień Regulaminu pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 51
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy i innych aktów prawa pracy.§ 52
Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie tekstu Regulaminu na tablicy ogłoszeń.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2007 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4506
07 lutego 2007 13:48 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu