Statut

STATUT GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

S T A T U T
GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

SPIS TREŚCI
Strona
Rozdział I – Postanowienia ogólne 2
Rozdział II – Gmina 2
Rozdział III – Jednostki pomocnicze Gminy 3
Rozdział IV – Organizacja wewnętrzna Rady 4
Rozdział V – Tryb pracy Rady 6
1. Sesje Rady 6
2. Przygotowanie sesji 6
3. Przebieg sesji 7
4. Uchwały 12
5. Procedura głosowania 13
6. Komisje Rady 15
7. Radni 16
8. Wspólne sesje z radnymi jednostek samorządu terytorialnego 17
Rozdział VI – Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 17
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej 18
2. Zasady kontroli 18
3. Tryb kontroli 19
4. Protokoły kontroli 20
5. Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej 21
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 21
Rozdział VII – Zasady działania klubów radnych 22
Rozdział VIII– Tryb pracy Burmistrza Gminy 23
Rozdział IX – Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z
dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza 24
Rozdział X - Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 24
Rozdział XI - Zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich 26
Rozdział XII - Zasady tworzenia komitetów uchwałodawczych 28
Rozdział XIII - Zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 29
Rozdział XIV - Formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty 29
Rozdział XV – Postanowienia końcowe 30
Załączniki:
Nr 1 – granice terytorialne gminy
Nr 2 – wzór herbu gminy
Nr 3 – wzór flagi gminy
Nr 4 – przedmiot działania komisji stałych Rady Miejskiej

2
Załącznik do Uchwały Nr VII/32/03
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 18 marca 2003 roku
( zmiany – uchwała nr LIII/261/18 z
dnia 18 października 2018r. )
STATUT GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Statut określa:
1. ustrój Gminy Gryfów Śląski,
2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz
udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
3. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Gryfów Śląski i komisji Rady
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,
4. tryb pracy Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski,
5. zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,
6. zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Gminy i Miasta
Gryfów Śląski oraz korzystania z nich.
7. zasady i tryb działania komisji skarg wniosków i petycji
8. zasady i tryb działania komisji rewizyjnej
9. zasady dotyczącej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej”
§ 2.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Gryfów Śląski,
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski,
3. komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śl.
4. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śląski,
5. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski,
6. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Gryfów Śląski.
Rozdział II. Gmina
§ 3.
1. Gmina Gryfów Śląski jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego,
powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy
o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje
zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
§ 4.
1. Gmina położona jest w Powiecie Lwóweckim, w Województwie Dolnośląskim i obejmuje
obszar 66,61 km2.
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do statutu.
3. W skład Gminy wchodzi: miasto Gryfów Śląski oraz wsie: Krzewie Wielkie, Młyńsko,
Proszówka, Rząsiny, Ubocze, Wieża, Wolbromów.

3
4. W Gminie mogą być tworzone inne jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla
stosownie do potrzeb lub tradycji.
5. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§ 5.
1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 6.
1. Herbem Gminy jest wizerunek rycerza z mieczem o barwie niebieskiej i gryfa o barwie
żółtej umieszczonych na białym tle. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do statutu.
2. Barwami gminy są kolory niebieski i żółty a flagą gminy jest prostokątny płat tkaniny
gminy o barwach gminy. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu.
3. Zasady używania herbu i barw Gminy określa Rada w odrębnej uchwale.
§ 7.
Siedzibą organów Gminy jest miasto Gryfów Śląski.
Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy
§ 8.
1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej
granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej
mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo
organy Gminy,
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać
poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z
inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości –
uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi
społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.
§ 9.
Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1. obszar,
2. granice,
3. siedzibę władz,
4. nazwę jednostki pomocniczej.
§ 10.
1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich
dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych
jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek
pomocniczych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4
4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2,
obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.
5. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, mogą być przekazywane na odrębne rachunki
bankowe, otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby
upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach
wskazuje się w umowach rachunków bankowych każdoczesnego przewodniczącego
organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.
§ 11.
1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i
przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w
statutach tych jednostek.
§ 12.
1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowiązek
uczestniczyć w sesjach Rady z prawem do zadawania pytań i zgłaszania interpelacji .
2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na
sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.
Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady
§ 13.
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
§ 14.
1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza, w zakresie, w jakim
wykonuje on uchwały Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze
swojej działalności.
§ 15.
Do wewnętrznych organów Rady należą:
1. Przewodniczący,
2. Wiceprzewodniczący,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Komisja Skarg Wniosków i Petycji
5. komisje stałe, wymienione w Statucie,
6. doraźne komisje do określonych zadań.
§ 16.
1. Do zadań komisji stałych należy w szczególności:
1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna
2) opiniowanie projektów uchwał rady i rozpatrywanie innych spraw,
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
2. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną,

5
2) Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
3) Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego,
4) Sfery Budżetowej.
5) Skarg Wniosków i Petycji
Przedmiot ich działania zawiera załącznik nr 4 do statutu.
3. Radny może być członkiem co najwyżej dwóch komisji stałych.
4. Radny może brać udział w posiedzeniu innej komisji z głosem doradczym
5. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania
określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
§ 17.
1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej
kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porządku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych
na sesji.
§ 18.
Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w
szczególności:
1. zwołuje sesje Rady,
2. przewodniczy obradom,
3. przekazuje Komisjom sprawy do rozpatrzenia będące w ich kompetencji celem
rozpatrzenia,
4. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6. podpisuje uchwały Rady,
7. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich
mandatu.
§ 19.
W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego
z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji
dokona wyboru na wakujące stanowisko
§ 20.
1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 18 Statutu, jest upoważniony do
reprezentowania Rady na zewnątrz.
2. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż
Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.
3. Przewodniczący może delegować radnych do reprezentowania Rady
§ 21.
Wiceprzewodniczący pomagają Przewodniczącemu w wykonywaniu zadań.

6
§ 22.
Podziału zadań w zakresie, o jakich mowa w § 21 dokonuje Przewodniczący Rady.
§ 23
Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego
Wiceprzewodniczący.
§ 24
Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji
Rady.
§ 25
Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku
ds. obsługi Rady .
Rozdział V. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 26
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej
kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a
także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do
określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowania przewidziany w
Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 27.
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym
trybie.
4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 28.
1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie daty, godziny rozpoczęcia i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących
poszczególnych punktów porządku obrad.

7
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia – jeden z
Wiceprzewodniczących.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych
najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób,
przy czym dopuszcza się wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.
5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i
sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
6.
Dokumenty o których mowa w ust. 4-5 , doręcza się radnym w formie elektronicznej, w
tym z wykorzystaniem aplikacji obsługującej Radę.
7. W przypadku braku możliwości zastosowania formy, o której mowa w ust.6, niezbędnych
czynności dokonuje się w formie papierowej.
8. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę
o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może
być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad
ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
9. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
10. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia wysyłki ( data stempla
pocztowego ) i nie obejmują dnia odbywania sesji.
§ 29.
1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę
osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym – Burmistrz oraz Sekretarz i Skarbnik
Gminy.
3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych.
3. Przebieg sesji
§ 30.
Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie niezbędnej pomocy technicznej i organizacyjnej w
przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 31.
Publiczność, obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 32.
Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w
ustawach.
§ 33.
1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu
sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej
samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w
szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność
jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane
przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

8
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia
opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.
§ 34.
1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w
terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 27 ust. 4.
§ 35.
1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego
składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu
odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może
wówczas podejmować uchwał.
§ 36.
1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje jeden z
Wiceprzewodniczących Rady, upoważniony przez Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący zajmują miejsca przy stole
prezydialnym.
4. Przewodniczący Rady może przekazać prowadzenie obrad nad poszczególnymi punktami
porządku jednemu z wiceprzewodniczących.
§ 37.
1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły:
„Otwieram ( numer sesji ) sesję Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski”
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
2) przedstawia porządek obrad sesji i stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie
zmiany porządku obrad.
3) poddaje pod głosowanie zaproponowane zmiany w porządku obrad
3. Czynności o których mowa w ust.2 pkt. 1-3 mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem
dedykowanej aplikacji obsługującej Radę.
4. Ilekroć w dalszych częściach statutu jest mowa o liście obecności należy przez to rozumieć,
zależnie od sytuacji, wydruk z dedykowanej aplikacji obsługującej Radę albo jej wersję
papierową z odręcznymi podpisami radnych.
§ 38.
Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie
zmiany porządku obrad.
§ 39.
Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z
wykonania uchwał Rady i wydanych zarządzeń
3. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

9
4. interpelacje i zapytania radnych.
5. odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
6. sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
§ 40.
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 39 pkt 2 składa Burmistrz, lub wyznaczony przez niego
zastępca.
2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy
wyznaczeni przez komisje.
§ 41.
1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej
przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
4. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego Rady;
Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację Burmistrzowi GiM
5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej w terminie 14 dni na ręce
Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Dopuszcza się możliwość
udzielenia odpowiedzi ustnej na tej samej sesji, na której zgłoszono interpelację.
6. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby,
upoważnione przez Burmistrza.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do
Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
§ 42.
1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania
informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane pisemnie składa się na ręce Przewodniczącego Rady.
3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi
pisemnej w terminie 21 dni ( od dnia złożenia ).
§ 43.
1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i
zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych
przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Zabieranie głosu „ad vocem” odbywa się poza kolejnością zgłoszeń
4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
5. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
6. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
§ 44.
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad
zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu
trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę
„do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty
zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady

10
przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać
mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na
sesję i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym
osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają
porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
§ 45.
Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie
radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
§ 46.
1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury
formalnej, w szczególności dotyczących:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porządku obrad,
- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
- zarządzenia przerwy,
- odesłania projektu uchwały do komisji,
- przeliczenia głosów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego
głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod
głosowanie.
3. Wniosek formalny przy braku sprzeciwu , nie musi być poddawany głosowaniu.
§ 47.
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak
postanowić inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności
zainteresowanego na sesji.
§ 48.
1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby
zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi
ustosunkowanie się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka
konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania,
Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub
uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
§ 49.
1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając
formułę „ Zamykam
( numer sesji ) sesję Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

11
§ 50.
1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały
podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
§ 51.
Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia
mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się
odbywa.
§ 52.
1. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z
Przewodniczącym Rady , sporządza z każdej sesji protokół.
2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu
przyjęcia protokołu o którym mowa w § 39 pkt 1.
§ 53.
1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz
wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn
nieobecności,
4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty
zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów
zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i
„wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
§ 54.
1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub
uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący
Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem
przebiegu sesji.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść
sprzeciw do Rady.
3. Rada może przyjąć protokół z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.
§ 55.
1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości,
teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia
i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

12
2. Protokóły z obrad przechowuje się w biurze rady.
3. Uchwały i wyciągi z protokółów z sesji Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi
najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji.
§ 56.
1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje
pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z
Przewodniczącym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 realizuje zadania merytoryczne wskazane przez
Przewodniczącego Rady.
3. Wszelkie materiały i informacje w ilości niezbędnej w pracach Rady i jej organów
opracowuje urząd oraz w zależności od potrzeb gminne jednostki organizacyjne.
4. Biuro Rady niezbędną ilość egzemplarzy w/w materiałów przekazuje radnym i innym
osobom biorącym udział w ich rozpatrywaniu.
4. Uchwały
§ 57.
1. Uchwały, o jakich mowa w § 26 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o
jakich mowa w § 26 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 58.
1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada:
1) Przewodniczący Rady
2) Komisje Rady o których mowa w § 2 pkt 3 i 4
3) Kluby Radnych
4) Radny
5) Burmistrz
2. Przez inicjatywę uchwałodawczą rozumie się zgłaszanie określonego projektu uchwały
albo zgłoszenie wniosku wskazującego konieczność podjęcia określonych działań.
3. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza regulowana jest przez odrębne postanowienia
niniejszego Statutu.
4. Projekty inicjatyw uchwałodawczych składa się w biurze Rady.
5. W przypadku gdy zgłoszony jest wniosek wskazujący podjęcia określonych działań, winien
on zawierać w szczególności:
1) określenie przedmiotu uchwały, ewentualne propozycje zapisów uchwały,
2) uzasadnienie do wniosku,
3) spodziewane efekty proponowanych działań,
4) ewentualne skutki finansowe proponowanych działań,
6. W przypadku gdy zgłaszany jest określony projekt uchwały, winien on zawierać:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) przepisy regulujące materie będącą przedmiotem uchwały,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały lub terminu jej obowiązywania,

13
6) aprobatę o zgodności projektu uchwały pod względem formalno-prawnym,
7) uzasadnienie
7. W sytuacji gdy zgłoszono wniosek o konieczności podjęcia działań, wniosek taki
Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi celem przygotowania na jego
podstawie projektu uchwały.
8. Do projektu, o którym mowa w ust. 7 stosuje się postanowienie ust. 6.
9. Projekty uchwał poddaje się zaopiniowaniu przez Komisje Rady lub na wspólnym ich
posiedzeniu.
10. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty, o których mowa w ust 1 pkt 1-4, wymagają
zaopiniowania przez organ odpowiedzialny za ich wykonanie. Wydanie opinii powinno
nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia projektu.
11.Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał do zaopiniowania Komisjom i
Burmistrzowi, z tym że Burmistrz nie opiniuje projektów uchwał odnoszących się do
wewnętrznej organizacji Rady.
§ 59.
Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu
wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania
się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych.
§ 60.
1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg uzgadniania lub porozumienia z organami
administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedkładany jest projekt uchwały, przyjęty przez Radę.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że
przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.
§ 61.
1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
§ 62.
1. Biuro Rady ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z
protokołami sesji Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości
zależnie od ich treści.
5. Procedura głosowania
§ 63.
W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
§ 64.
1. Głosowanie jawne, nad uchwałą Rady, odbywa się na zasadach przewidzianych w ustawie.
2. Głosowanie jawne w innych sprawach, odbywa się przez podniesienie ręki.

14
3. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad.
4. W oparciu o dane pochodzące z dedykowanej aplikacji obsługującej Radę, Przewodniczący
obrad ustala i ogłasza wyniki głosowania, w przypadku głosowania, o którym mowa w ust. 1
5. W przypadku głosowania, o którym mowa w ust. 2, postanowienia ust. 6 stosuje się
odpowiednio.
6. Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania, o których mowa w ust. 4 oznacza stwierdzenie
ilości głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”
7. Głosowanie imienne, o którym mowa w art. 14 ust.3 Ustawy, przeprowadza się w ten
sposób, ze radni kolejno, w porządku alfabetycznym wyczytywani są przez
przewodniczącego obrad lub radego przez niego wskazanego, oddają swój głos poprzez
wypowiedzenie jednej z trzech formuł: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.
8. Przewodniczący obrad lub radny przez niego wskazany, dokonuje przeliczenia ilości
głosów oddanych, w sposób o którym mowa w ust. 5 i 7, a następnie podaje wyniki
głosowania, które odnotowuje się w protokole sesji.
9. Imienne wykazy głosowań radnych nad uchwałami Rady, udostępnia się w Biurze Rad
y.”
§ 65.
1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy
czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza
wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie
przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i
przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając
wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
§ 66.
1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza
Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a
wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej
idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga
Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed
zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy
kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na
piśmie.
§ 67.
1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie
zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada
głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

15
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu
uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności
Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały,
poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek
stosuje się zasadę określoną w ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do
projektu uchwały.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały
w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas
potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność
pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
§ 68.
1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i
nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi
kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów
oddanych na pozostałe, licząc każdą z osobna.
§ 69.
1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub
kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie
oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi
wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem
tej połowie najbliższą – 8 osób.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas,
gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas,
gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby
pozostałych ważnie oddanych głosów.
6. Komisje Rady
§ 70.
1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych określa załącznik nr 4. do Statutu a
zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
§ 71.
1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

16
§ 72.
1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin,
zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione
przedmiotem ich działalności.
3. Komisje podejmują opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady,
koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie
Radzie sprawozdania
§ 73.
1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji,
wybrany przez członków danej komisji.
2. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący Rady
3. Na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji i jego
zastępcę.
§ 74.
1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji
Rewizyjnej.
§ 75.
1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady
sprawozdania z działalności komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez
Radę.
§ 76.
Opinie i wnioski komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy składu komisji.
7. Radni
§ 77.
1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście
obecności.
2. Radny zobowiązany jest przybyć na posiedzenie punktualnie i uczestniczyć w nim do
końca. W przypadku przybycia radnego na posiedzenie po przyjęciu przez Radę porządku
obrad, Radny powinien zgłosić Przewodniczącemu swoje przybycie.
3. Radny zobowiązany jest powiadomić Przewodniczącego Rady lub biuro rady o
planowanej nieobecności na posiedzeniu
4. Powyższe dotyczy także udziału w pracach komisji Rady, przy czym przez
przewodniczącego rady należy rozumieć przewodniczącego komisji.
§ 78.
1. Radni powinni odbywać spotkania ze swoimi wyborcami w miarę potrzeb jednak nie
rzadziej niż 2 razy w roku.

17
2. Nie rzadziej niż raz na kwartał radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych –
w terminie i miejscu podanym uprzednio do publicznej wiadomości wyborców – osoby,
które chciałyby złożyć skargi i wnioski lub postulaty.
3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców gminy w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w sprawach indywidualnych i dotyczących Gminy .
§ 79.
W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków,
Przewodniczący Rady może wnioskować do Rady o zobowiązanie radnego do udzielenia
wyjaśnień dotyczących jego dotychczasowej pracy .
§ 80.
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim
stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania
wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie
3. Przewodniczącemu Rady.
4. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić
radnemu złożenie wyjaśnień.
§ 81.
1. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w
którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z
pełnieniem przez nich funkcji radnego.
3. Radny ma prawo uzyskania informacji od instytucji samorządowych w zakresie
wszystkich spraw publicznych .
4. Radny ma prawo i obowiązek podjąć interwencję w sprawach mieszkańców gminy.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego
§ 82.
1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego,
w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu
terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni
wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
§ 83.
1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu
terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym
przed przystąpieniem do obrad.
Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

18
§ 84.
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz
członków komisji zgodnie z Art. 18a p 2 USG.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 85.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej
obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego
zadania wykonuje jego Zastępca.
§ 86.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w
sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz
poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić małżonkowie, krewni oraz powinowaci
Przewodniczącego Rady, Burmistrza oraz pracownicy gminnej jednostki organizacyjnej.
2. Zasady kontroli
§ 87.
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek
organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości,
- oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych
podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
§ 88.
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady .
§ 89.
Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1. kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny
zespół działań tego podmiotu,
2. problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności
kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3. sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały
uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
§ 90.
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej
planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

19
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej
planem, o jakim mowa w ust. 1.
§ 91.
Kontrola kompleksowa powinna trwać nie dłużej niż 7 dni roboczych, a kontrole problemowa
i sprawdzająca – nie dłużej niż 3 dni robocze.
§ 92.
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w
szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych
działań (kontrola wstępna).
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub
odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3, wykonywane są niezwłocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku
podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i
kontroli problemowych oraz sprawdzających.
§ 93.
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne
jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych
w § 87 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania
kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako
dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania
świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
3.Tryb kontroli
§ 94.
1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne
składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu
kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez
Przewodniczącego Rady, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby
(osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać
kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz
dowody osobiste.
§ 95.
1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa
lub wykroczenia, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej
jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym
Przewodniczącego Rady.

20
§ 96.
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla
prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na
żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli
oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego
podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których
mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby
kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić
ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3
§ 97.
Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy
kontrolowanego podmiotu.
4. Protokoły kontroli
§ 98.
1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej
zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli
wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego
podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o
odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu
usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 99.
1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu,
jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego
wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
§ 100.
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady
uwagi, dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

21
§ 101.
Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty
podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Burmistrz GiM i kierownik
kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 102.
1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na następny rok w
terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1. terminy odbywania posiedzeń,
2. terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do
wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub
jego części.
§ 103.
1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 31 marca każdego roku – roczne
sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi
wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej
działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin
złożenia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 104.
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego,
zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:
2) nie mniej niż 5 radnych,
3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1) Burmistrza GiM
2) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
3) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub
ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być
podpisany przez wszystkich członków komisji, uczestniczących w posiedzeniu.

22
§ 105.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 106.
Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.
§ 107.
1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę
fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej
umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały
zobowiązującej Burmistrza do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 108.
1. Komisja Rewizyjna może współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi
komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i
doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych
kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych
komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających
kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję
Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w
celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania
zbędnych kontroli.
§ 109.
Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o
przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli
lub inne organy kontroli.
Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych
§ 110.
Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
§ 111.
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3
radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

23
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany
do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 112.
1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 113.
1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z
rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków,
podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków
klubu.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu , gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.
§ 114.
Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
§ 115.
1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów
klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.
§ 116.
1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i
trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych
przedstawicieli.
§ 117.
Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz, obowiązany jest zapewnić klubom
organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.
Rozdział VIII. Tryb pracy Burmistrza Gminy.
§ 118.
Burmistrz wykonuje:
1. uchwały Rady,
2. jemu przypisane zadania i kompetencje,
3. zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa
- należy do niego,
4. inne zadania , określone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 119.
Burmistrz, uczestniczy w sesjach Rady
§ 120.
Komisje Rady mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.

24
§ 121.
Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w
§ 118 - § 120 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.
Rozdział IX. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady,
Komisji i Burmistrza.
§ 122.
Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.
§ 123.
Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają
udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz Statutem.
§ 124.
1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach
pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są u Sekretarza
Urzędu Gminy i Miasta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
§ 125.
Realizacja uprawnień określonych w § 122 - § 124 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie
Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.
§ 126.
Uprawnienia określone w § 122 - § 124 nie znajdują zastosowania:
1. w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności.
2. gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
3. w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa
nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Rozdział X. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 127.
1. Komisja Skarg, Wniosków i petycji, zwana dalszej części niniejszego rozdziału „Komisją”
ma charakter kolegialnego ciała opiniodawczo-doradczego Rady w zakresie składanych
przez uprawnione podmioty skarg, wniosków i petycji.
2. Niezależnie od postanowień ust 1, Komisja wykonuje również inne zadania, jeżeli tak
wynika z postanowień Statutu, w szczególności w zakresie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.
§ 128.
1. Do prac Komisji stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Statutu przewidziane
dla zasad i trybu działania komisji stałych, chyba, że z postanowień niniejszego Rozdziału
wynika inaczej.
2. Do prac Komisji, z uwzględnieniem ust 1, nie stosuje się postanowień § 71 oraz § 72

25
Statutu.
3. W zakresie organizacji Komisji, stosuje się odpowiednio postanowienia § 86 ust 1 i § 107
Statutu.
§ 129.
Podstawowym zadaniem Komisji jest przygotowywanie na potrzeby Rady projektów
postanowień proceduralnych, uchwał oraz innych dokumentów związanych z rozpatrywanymi
skargami, wnioskami i petycjami.
§ 130.
1. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby, które są bezpośrednio związane z
przedmiotem skargi, wniosku lub petycji.
2. Udział osób, o których mowa w ust 1 ma na celu umożliwienie wysłuchania ich
stanowiska w danej sprawie.
3. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust 1, przewodniczący zawiadamia
zainteresowane osoby.
4. Udział pozostałych radnych oraz publiczności jest dopuszczalny o ile przyczyni się to do
prawidłowego rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji przez komisję. Postanowienie to
ma zastosowanie w szczególności w przypadku rozpatrywania skarg.
§ 131.
1. Złożone do Rady skargi, wnioski i petycje, Przewodniczący Rady niezwłocznie kieruje do
prac Komisji, przekazując w tym celu niezbędne informacje i materiały.
2. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji w terminie nie
późniejszym niż 7 dni roboczych od otrzymania informacji o której mowa w ust 1.
3. Komisja na pierwszym posiedzeniu po otrzymaniu informacji i materiałów w pierwszej
kolejności zobowiązana jest ustalić kwalifikację pisma, a następnie dokonać oceny
formalno-prawnej zakwalifikowanego pisma pod względem właściwych przepisów.
4. Po rozstrzygnięciach, o których mowa w ust 3, Komisja niezwłocznie przystępuje do
zapoznania się z przedmiotem skargi.
§ 132.
1. W celu realizacji postanowienia § 131 ust 4. Statutu, Komisja w szczególności:
1) dokonuje wszechstronnego wyjaśnienia sprawy opisanej w piśmie,
2) zasięga niezbędnych informacji od innych podmiotów w tym Burmistrza oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3) przygotowuje projekty niezbędnych pism, postanowień i uchwał dla Rady
4) wskazuje Radzie sposób rozstrzygnięcia określonej sprawy,
5) przedkłada Radzie propozycje podjęcia ewentualnych działań naprawczych, których
konieczność stwierdzono w toku prac Komisji.
2. Komisja rozpatruje skargę, wniosek, petycję w oparciu o przedłożoną jej dokumentację, w
tym przekazaną przez podmioty, o których mowa w ust 1 pkt 2. Komisja może dodatkowo
wysłuchać zainteresowane podmioty, jeżeli uzna że są one niezbędne dla należytego
zbadania okoliczności sprawy.

26
ROZDZIAŁ XI. Zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich
§ 133.
1. Zgłoszenie projektu wymaga uprzedniego zawiadomienia Rady o utworzeniu komitetu
inicjatywy uchwałodawczej, stosownie do postanowień niniejszego działu Statutu.
2. Procedurę wniesienia inicjatywy rozpoczyna rejestracja projektu zgłoszonego przez
komitet inicjatywy uchwałodawczej.
3. Rejestracji o której mowa w ust 2, dokonuje Przewodniczący Rady lub
Wiceprzewodniczący Rady.
4. Po dokonaniu rejestracji projekt przekazywany jest do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady.
5. Komisja o której mowa w ust. 4 dokonuje oceny formalno-prawnej zgłoszonej inicjatywy
obywatelskiej. Ocena ta obejmuje również prawidłowość utworzenia komitetu inicjatywy
uchwałodawczej.
§ 134.
1. Rejestracja polega na przedłożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń
wynikających z postanowień niniejszego działu Statutu.
2. Podpisy, o których mowa w § 141. Statutu, stanowią cześć wymaganej ustawowo liczby
podpisów grupy mieszkańców mogących wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą.
§ 135.
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
roboczych liczonych od dnia zarejestrowania projektu, zbiera się na posiedzeniu celem
dokonania sprawdzenia prawidłowości dokonanej rejestracji wraz z przedłożonymi
niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami.
2. Komisja wydaje opinię, co do spełnienia wymagań w zakresie wniesionej inicjatywy
obywatelskiej oraz prawidłowości utworzenia komitetu inicjatywy uchwałodawczej.
3. Przed wydaniem opinii Komisja zasięga opinii prawnej, co do zgodności projektu
inicjatywy z powszechnie obowiązującym prawem.
4. Oceny, w zakresie czynnego prawa wyborczego do Rady, Komisja dokonuje w oparciu o
informację uzyskaną ze stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Burmistrza na
podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
5. W przypadku negatywnego stanowiska, o którym mowa w ust. 3 Przewodniczący Rady
zawiadamia na piśmie niezwłocznie pełnomocnika komitetu lub jego zastępcę o tym
fakcie. Wówczas komitetowi przysługuje prawo wycofania inicjatywy lub zgłoszenia do
niej poprawek.
6. Prawo do wycofania inicjatywy lub zgłoszenia poprawek ma formę pisemną i dokonuje
się go w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
którym mowa w ust. 5
.
27
§ 136.
1. W przypadku, gdy opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady o przedłożonej
obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej jest pozytywna, Przewodniczący Rady
niezwłocznie przekazuje niezbędne dokumenty Burmistrzowi, celem przygotowania
projektu uchwały.
2. Przygotowany projekt uchwały Burmistrz przedkłada niezwłocznie na najbliższym
posiedzeniu komisji stałych Rady celem jego omówienia. Projekt następnie jest
ujmowany w najbliższym porządku obrad sesji Rady.
§ 137.
1. W przypadku, gdy opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady o przedłożonej
obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej jest negatywna, Komisja wskazuje Radzie,
których z wymagań formalno-prawnych zgłoszony projekt nie spełnia.
2. Opinia Komisji omawiana jest na najbliższym posiedzeniu Komisji stałych Rady, a
następnie opracowywany jest projekt uchwały w przedmiocie odrzucenia obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej, który ujmowany jest w porządku obrad sesji Rady
przypadającej po tym posiedzeniu.
§ 138.
1. W przypadku sytuacji o której mowa w § 136 i § 137. Statutu Przewodniczący Rady
zawiadamia pełnomocnika komitetu lub jego zastępcę o możliwości zapoznania się z tymi
dokumentami, w tym o możliwości wzięcia udziału w posiedzeniach komisji stałych Rady
celem zaprezentowania stanowiska komitetu.
2. W przypadku nieskorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 1 pełnomocnik Komitetu lub
jego zastępca mogą zaprezentować swoje stanowisko również podczas sesji Rady, na której
inicjatywa będzie procedowana.
3. Nieskorzystanie z uprawnień, o którym mowa w ust 1 i 2. nie wstrzymuje procedowania nad
inicjatywą przez Radę.
§ 139.
Wydatki związane z wykonywaniem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez
mieszkańców gminy pokrywa komitet inicjatywy uchwałodawczej.
§ 140.
Projekt wnoszony w ramach inicjatywy obywatelskiej, który został zarejestrowany w trakcie
kadencji Rady, ale nie stał się przedmiotem obrad do czasu upłynięcia jej kadencji, jest
rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu. W
takim wypadku dokonane dotychczas czynności zachowują moc
.
28
Rozdział XII. Zasady tworzenia komitetów uchwałodawczych
§ 141.
1. Czynności związane z przygotowaniem projektu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów
obywateli popierających projekt, wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej, zwany
dalej „Komitetem”
2. Komitet występuje pod nazwą „Komitet inicjatywy uchwałodawczej w sprawie: …….. ”.
Nazwa Komitetu, na jego pisemny wniosek, może zostać uzupełniona o dodatkową nazwę
identyfikującą projekt.
3. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 10 mieszkańców gminy, posiadających czynne
prawa wyborcze do Rady.
4. Mieszkańcy, o których mowa w ust 3. złożyć muszą pisemne oświadczenia o przystąpieniu
do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz
numeru ewidencyjnego PESEL.
5. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje pełnomocnik Komitetu lub jego zastępca
wskazani w pisemnym oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4.
§ 142.
1. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 133 ust. 2 Statutu, pełnomocnik Komitetu, lub jego
zastępca podaje:
1) nazwę komitetu inicjatywy uchwałodawczej,
2) adres na który kierowana ma być korespondencja związana z inicjatywą
uchwałodawczą,
3) dane pełnomocnika komitetu lub jego zastępcy, w tym numer telefonu kontaktowego
oraz adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada)
4) obszar (temat), z którym będzie związana działalność zmierzająca do przedłożenia
projektu inicjatywy obywatelskiej.
2. Do zawiadomienia dołącza się:
1) oświadczenia, o których mowa w § 141 ust. 4 Statutu
2) własnoręcznie podpisane zgody osób, o których mowa w § 141 ust. 5 Statutu, o
przyjęciu tych funkcji.
§ 143.
1. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w § 142 ust. 1 Statutu, pełnomocnik komitetu lub
jego zastępca może wystąpić do Rady z wnioskiem o zbadanie, czy Komitet został
prawidłowo utworzony, w szczególności w zakresie zweryfikowania posiadania czynnego
prawa wyborczego do Rady.
2. Weryfikacji dokonuje, w imieniu Rady, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji niezwłocznie, w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. O wyniku dokonanej weryfikacji, Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady
informuje pełnomocnika lub jego zastępcę.

29
4. W przypadku dokonania weryfikacji i poinformowania o jej wyniku postanowień § 133 ust.
5 zdanie drugie Statutu, nie stosuje się przy ocenie zgłoszonej inicjatywy obywatelskiej.
§ 144.
Komitet ulega rozwiązaniu z chwilą ostatecznego i prawomocnego zakończenia procedury
uchwałodawczej.
Rozdział XIII. Zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
§ 145.
1. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawianiu i wyjaśnianiu
przez Komitet treści projektu, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
2. Promocja na rzecz projektu inicjatywy uchwałodawczej oraz zbieranie podpisów
mieszkańców gminy ją popierających może rozpocząć się następnego dnia po złożeniu
zawiadomienia o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku sytuacji o której mowa w § 143 ust. 1. Statutu, termin promocji biegnie od
dnia następnego, po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 143 ust. 3 Statutu.
§ 146.
1. Rada promuje obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze poprzez nieodpłatne publikowanie
informacji w tym zakresie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gryfów Śląski.
2. Przez publikowanie o którym mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności umieszczanie
wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z przebiegiem obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej oraz z
poszanowaniem dóbr osobistych, osób występujących z inicjatywą.”
Rozdział XIV. Formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty
§ 147.
1. Projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej nie może dotyczyć spraw, dla których
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, bądź inne przepisy prawa powszechnie
obowiązującego zastrzegają wyłączną właściwość innych podmiotów, którym przysługuje
stosowna inicjatywa.
2. Projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wniesiony do Rady powinien
odpowiadać wymogom zawartym w niniejszym Statucie, oraz nie powinien być sprzeczny
z prawem powszechnie obowiązującym.
3. Wniesienie projektu nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu, w tym także
przez grupę mieszkańców gminy, w tej samej sprawie.
4. W przypadku sytuacji o której mowa w ust. 3, projekty mogą zostać połączone do
wspólnego rozeznania tylko w sytuacji, gdy pełnomocnicy komitetów wyrażą na to zgodę.

30
§ 148.
1. Projekty zgłaszane w ramach inicjatyw obywatelskich składa się w formie pisemnej lub z
wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu, z zachowaniem wszelkich
wymogów dla korespondencji składanej drogą elektroniczną.
2. Do projektu dołącza się uzasadnienie, które powinno:
1) wyjaśnić potrzebę i cel podjęcia uchwały,
2) przedstawić rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana,
3) wykazać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym, jeśli
jest możliwa do wykazania,
4) przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne, jeśli są
znane.
5) wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenie budżetu
gminy,
6) zawierać informację, czy projekt był już uprzednio procedowany w ramach
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
3. Uzasadnienie powinno przedstawiać również wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz
informować o przedstawionych wariantach i opiniach, jeśli takowe zostały
przeprowadzone.
4. Rada, po zaopiniowaniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji może zwrócić
Komitetowi projekt uchwały, jeżeli uzasadnienie dołączone do projektu nie odpowiada
wymogom wyżej określonym.
§ 149.
1. Zbieranie wymaganej liczby podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą obciąża
komitet inicjatywy uchwałodawczej.
2. W ramach zbierania podpisów komitet inicjatywy uchwałodawczej zobowiązany jest
przedłożyć każdemu mieszkańcowi gminy, chcącemu udzielić swojego poparcia, do wglądu
projekt uchwały.
3. O sposobie i formie zbierania podpisów pod projektem inicjatywy uchwałodawczej
decyduje komitet inicjatywy uchwałodawczej.
4. Mieszkaniec gminy udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok
swojego imienia(imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego
PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie musi znajdować się nazwa komitetu i tytuł
projektu inicjatywy uchwałodawczej, której mieszkaniec udziela poparcia.
5. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały, nie jest skuteczne.
Rozdział X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 128
Zasady prowadzenia dokumentacji pracy organów gminy regulują odrębne przepisy
(instrukcja kancelaryjna) oraz zarządzenia Burmistrza w zakresie nieregulowanym instrukcją.

31
Załącznik nr 1
do Statutu Gminy Gryfów
Śląski
32
Załącznik nr 2
do Statutu Gminy Gryfów
Śląski
33
Załącznik nr 3
do Statutu Gminy Gryfów
Śląski
34
Załącznik nr 4
do Statutu Gminy Gryfów Śląski
KOMISJA ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I OCHRONY
ŚRODOWISKA
JEST WŁAŚCIWA W SZCZEGÓLNOŚCI DO:
1. Współdziałania z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi.
2. Opiniowania spraw dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi, wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej i rekultywacji gruntów.
3. Opiniowania projektów uchwał dotyczących określenia wymiaru i poboru podatku
rolnego.
4. Podejmowania czynności zaradczych związanych z walką z chorobami zwierząt,
ze szkodnikami i chwastami.
5. Współpracy z instytucjami i jednostkami działającymi na rzecz ochrony środowiska.
6. Opiniowania zamierzeń i kierunków rozwoju wsi i rolnictwa.
7. Okresowego dokonywania oceny stanu dróg, mostów, świetlic wiejskich w sołectwach.
8. Ścisłej współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy.
9. Oceny stanu sanitarnego i estetyki wsi.
10. Patronatu nad konkursami gminnymi oraz wiejskimi imprezami okolicznościowymi.
KOMISJA SFERY BUDŻETOWEJ
JEST WŁAŚCIWA W SZCZEGÓLNOŚCI DO:
1. Określania kierunków polityki społecznej i gospodarczej przy wykorzystaniu środków
budżetowych.
2. Opiniowania i okresowego dokonywania oceny funkcjonowania instytucji kultury
w gminie w tym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej.
3. Opiniowania spraw z zakresu oświaty i wychowania.
4. Podejmowania inicjatyw w kierunku poprawy warunków zdrowotnych na terenie gminy.
5. Opiniowania spraw dotyczących ochrony zdrowia i opieki społecznej.
6. Okresowego dokonywania oceny działalności sportowej w tym klubów sportowych,
których przedmiot działania jest dotowany przez gminę.
7. Inicjowania działań zmierzających do promocji gminy i współpracy z zagranicą.
8. Współpracy z organizacjami społecznymi, związkami i stowarzyszeniami oraz fundacjami
o charakterze charytatywnym.
9. Wydawania opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
10. Ścisłej współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy.
35
KOMISJA ROZWOJU MIASTA I BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO
JEST WŁAŚCIWA W SZCZEGÓLNOŚCI DO:
1. Inicjowania oraz opiniowania zamierzeń i kierunków rozwoju gminy.
2. Wydawania opinii ewentualnie proponowania zmian w sprawie miejscowych

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2003 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3949
05 marca 2019 14:02 (Paweł Cerkanowicz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 14:02 (Paweł Cerkanowicz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 14:02 (Paweł Cerkanowicz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)