Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 7 / 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Zarządzenie nr 6 / 2015 r.

w sprawie: zmiany w „Regulaminie wynajmu Świetlic Wiejskich z cennikiem”

Zarządzenie nr 5 / 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia , kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób...

Zarządzenie nr 4 / 2015 r.

w sprawie: zmiany stawek czynszu w zaleŜności od kategorii lokali mieszkalnych.

Zarządzenie nr 3 / 2015 r.

w sprawie: ustalenia trybu przetargu i ceny wywoławczej do sprzeday nieruchomosci, połoonej w obrebie 2 Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 2 / 2015 r.

w sprawie upowanienia Zastepcy Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Slaski do prowadzenia niektórych spraw gminy i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Slaski oraz wystepowania w imieniu gminy.

Zarządzenie nr 1 / 2015 r.

w sprawie powołania Zastepcy Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Slaski.

Zarządzenie nr 117 / 2014 r.

w sprawie : zarzadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Gryfów Slaski na kadencje 2015 – 2019

Zarządzenie nr 116 / 2014 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku.

Zarządzenie nr 115 / 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Gryfów Śląski na 2014 rok.