Zarządzenia Burmistrza (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 7/ 2014 r.

w sprawie : przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w sprawie zatwierdzenia taryfy wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski na okres od dnia 1 kwietnia 2014 r....

Zarządzenie nr 6/ 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy i miasta na 2014r.

Zarządzenie nr 4/ 2014 r.

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego „Kwisonalia 2014” – Święto Gryfowa Śląskiego

Zarządzenie nr 3/ 2014 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 2/ 2014 r.

w sprawie: przekazania w administrowanie cmentarzy komunalnych, połoonych w sołectwach: Krzewie Wielkie, Młynsko i Ubocze Zakładowi Budetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Slaskim.

Zarządzenie nr 1/ 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia , kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób...