Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1 / 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia 20% dochodów uzyskanych z najmu hali sportowej na koszty remontów oraz napraw tej hali.

Zarządzenie nr 139 / 2018 r.

w sprawie: powołania zespołu projektowego realizującego zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim”

Zarządzenie nr 137 / 2018 r.

w sprawie: ustalenia zasad stosowania mechanizmu podzielnej płatności VAT w Gminie Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 136 / 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kasowej Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 135 / 2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Zarządzenie nr 134 / 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

Zarządzenie nr 132 / 2018 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 46/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 131 / 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 130 / 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 129 / 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia , kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób...