Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

Podstawowa kwota dotacji Na podstawie art. 78 e ust. 1 w związku z art. 78 b ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza, że na terenie Gminy Gryfów Śląski podstawowa kwota dotacji na okres 01.01.2017 –...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY i MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach miasta i gminy Gryfów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta Gryfów Śląski oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski...

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 5 grudnia 2017 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 101/2016 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji...

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Ślaski ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie Nr 101/ 2016 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 02 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski z zakresu: kultury fizycznej, sportu, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski, działań na rzecz osób...

Ogłoszenie

Podaje się do wiadomości pismo Pani Elżbiety Rafalskiej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęcające do korzystania ze środków Programu „Maluch plus 2017” na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i bieżące funkcjonowanie instytucji opieki.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Opracowanie dokumentacji placu rekreacyjnego.

W dniu 28 listopada 2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego z siedzibą w Gryfowie Śląskim, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, pt. Opracowanie...