Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

W sprawie: budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4MPa.

O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku Pana Łukasza Kokoszka

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski o wydanej decyzji inwestycyjnej celu publicznego.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE ZAKWALIFIKOWANE DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI – MIASTO GRYFÓW ŚLĄSKI

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że do dnia 4 maja 2010 r., wpłynęło do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski 16 wniosków o umieszczenie nieruchomości w LPR. Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną i zostały zaakceptowane. Informację na temat prognozowanego dofinansowania oraz udziału środków...

Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości treść rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej zwierząt – gnilec amerykański pszczół na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu programu rewitalizacji miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza mieszkańców ,organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedstawicieli kościoła i związków wyznaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców oraz przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej na konsultacje...