Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

Informacja o podziale środków w ramach inicjatywy lokalnej 2015r.

Społecznik Roku 2015 Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza IV edycję konkursu o tytuł „Społecznik Roku 2015 Gminy i Miasta Gryfów Śląski”.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Przedmiot konsultacji: "Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...

OGłOSZENIE

W SPRAWIE INICJATYWY LOKALNEJ

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej w Rząsinach. W dniu 11 sierpnia 2015 r. do...

Informacja

w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do sądu rejonowego w Lwówku Śląskim na kadencję 2016-2019 Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski przystępuje do wyboru 6 ławników do Sądu Rejonowego...

MGOPS

NABÓR NA OPIEKUNA PRAWNEGO - KURATORA

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA: OPIEKUNA PRAWNEGO - KURATORA OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ Oferty należy składać pisemnie w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - Ubocze 300

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 19 stycznia 2015 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 5/2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji...

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, w 2015 roku, z zakresu: kultury fizycznej, sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci...

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Przedmiot konsultacji: "Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...