Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KONKURS UKWIECONE MIASTO

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach miasta i gminy Gryfów Śląski

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad...

Ogłoszenie

Podział środków w ramach inicjatywy lokalnej w 2016r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i popularyzacja „ Biegu Gryfitów”.W dniu 12 maja 2016 r. do...

SMAKI KWISY

Regulamin i Formularz zgłoszeniowy

PROTOKÓŁ

zawierający zbiorcze wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, Rząsiny, Ubocze, Wieża i Wolbromów.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ