Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że do dnia 20 czerwca 2016 roku nie wpłynęła żadna oferta na zgłoszony w dniu 25 maja 2016 roku otwarty konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

WNIOSEK

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski na podstawie art. 16 ustawy z dania 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r., nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) informuje, że w dniu 23 czerwca 2016 r. wpłynął wniosek zawodowego lobbysty Artura Brylikowskiego zarejestrowanego pod nr 00351, w sprawie...

ZAPROSZENIE DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DIAGNOZĄ ZJWISK SPOŁECZNO-TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI WRAZ ZE WSKAZANIEM OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Gryfów Śląski do udziału w konsultacjach dotyczących diagnozy zjawisk społeczno-techniczno-funkcjonalnych Gminy Gryfów Śląski wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przeprowadzona diagnoza zjawisk społeczno-techniczno-funkcjonalnych...

KONKURS UKWIECONE MIASTO

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach miasta i gminy Gryfów Śląski Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad...

Ogłoszenie

Podział środków w ramach inicjatywy lokalnej w 2016r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i popularyzacja „ Biegu Gryfitów”.W dniu 12 maja 2016 r. do...