Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. organizacja i popularyzacja „8 Edycji Biegu Gryfitów”.

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach inicjatywy lokalnej w 2017r.

Zgodnie z uchwałą nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nabór wniosków na realizację...

Ogłoszenie

Podstawowa kwota dotacji Na podstawie art. 78 e ust. 1 w związku z art. 78 b ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza, że na terenie Gminy Gryfów Śląski podstawowa kwota dotacji na okres 01.01.2017 –...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY i MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach miasta i gminy Gryfów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta Gryfów Śląski oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski...