Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

konkurs UKWIECONE MIASTO - EDYCJA 2018

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konkurs pt. "UKWIECONE MIASTO – EDYCJA 2018".

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA ANKIETOWEGO DOT. NOWO PROJEKTOWANYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH

Poniżej przedstawiamy analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji online dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów zlokalizowanych na terenie miasta Gryfów Śląski oraz w miejscowości Ubocze.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LWO3206 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zasilaniem w energię elektryczną w granicach działki nr 67, obręb ewidencyjny...

DODATKOWE SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE PROJEKTU MPZP DLA UBOCZA

W najbliższy poniedziałek odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne o charakterze dyskusyjnym poświęcone rozwiązaniom przyjętym w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski. Szczegóły w załączniku.

Informacja o jakości wody w Gryfowie Śląskim

Przedstawiamy informacje w poniższych załącznikach.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta Gryfów Śląski oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 1 grudnia 2017 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 112/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury...

Zarządzenie Nr 112 / 2017 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2018.