Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze partnera projektu

Gmina Gryfów Śląski/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018, poz.1431 ze zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu...

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Przedmiot konsultacji: "Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarz

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.2.1 Dostep do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne. Typ projektów A, ogłoszonegow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przez Dolnośląski Wojewódzki...

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE, ZZ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

zawiadamiające o złożeniu przez pełnomocnika Gminy Gryfów Śląski wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną związaną z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych oraz terenu wokół budynku żłobka zlokalizowanego na działkach nr 35, 83, 545/8; obręb Gryfów Śląski...