Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, w 2016 roku, z zakresu: kultury fizycznej, sportu, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących...

HARMONOGRAM Odbioru Odpadów Komunalnych na rok 2016.

Poniżej przedstawiamy Państwu aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2016 dla miasta Gryfowa Śląskiego oraz sołectw Gminy Gryfów Śląski.

Ogłoszenie

Informacja o podziale środków w ramach inicjatywy lokalnej 2015r.

Społecznik Roku 2015 Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza IV edycję konkursu o tytuł „Społecznik Roku 2015 Gminy i Miasta Gryfów Śląski”.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGłOSZENIE

W SPRAWIE INICJATYWY LOKALNEJ

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej w Rząsinach. W dniu 11 sierpnia 2015 r. do...

Informacja

w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do sądu rejonowego w Lwówku Śląskim na kadencję 2016-2019 Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski przystępuje do wyboru 6 ławników do Sądu Rejonowego...

MGOPS

NABÓR NA OPIEKUNA PRAWNEGO - KURATORA

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA