Aktualności (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Przedmiot konsultacji: "Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

WYPRAWKA SZKOLNA 2013 W roku 2013 Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” objęci są uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach: - I-III i V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, - II szkoły ponadgimnazjalnej, - V ogólnokształcącej szkoły muzycznej...

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie, o którym mowa w art. 19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2010r. Nr. 234 poz 1536 z późn. zmianami).

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 21 stycznia 2013 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 3/2013 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji...