Burmistrz Kadencja 2006 - 2010

Wybierz kadencję

Olgierd Poniźnik - Burmistrz

Telefon

( 075 ) 7813495

Oświadczenia majątkowe:

Informacje

Zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z p. zm.), organem wykonawczym gminy jest burmistrz. Kadencja burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Burmistrz, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. W przypadku wygaśnięcia mandatu burmistrza przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art.27) nie można łączyć funkcji burmistrza oraz jego zastępcy z:
1) funkcją burmistrza lub jego zastępcy w innej gminie,
2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest burmistrzem lub zastępcą burmistrza,
3) zatrudnieniem w administracji rządowej,
4) mandatem posła lub senatora.
Według art. 30 burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy. Do zadań burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z art. 31 burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Według art. 33 burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest burmistrz, który może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z art. 60 za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz, któremu przysługuje wyłącznie prawo:
1) zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie,
5) dysponowania rezerwami budżetu gminy,
6) blokowanie środków budżetowych, w przypadku określonych ustawą.

Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia (art. 90). Akty ustanawiające przepisy porządkowe burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Ponadto przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

Dokumenty

Nieruchomości

Nieruchomości

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2018 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Cerkanowicz
Ilość wyświetleń: 22915
04 lipca 2018 13:07 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie stanowiska: Burmistrz.
04 lipca 2018 12:10 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie stanowiska: Burmistrz.