Komisja Rewizyjna Kadencja 2002 - 2006

Informacje

Zgodnie z art. 18a ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy w celu kontroli działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy powołuje Komisję Rewizyjną. W skład Komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i wystepuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zasady i tryb działania Komisji określa Statut Gminy, zgodnie z którym Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym.
Komisja bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy. Ponadto Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady, przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
- kompleksowe - obejmują całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
- problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
- sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
Komisja Rewizyjna może współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich własności rzeczowej. Może ona także występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

Skład

Przewodnicząca Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2010 15:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Bielak
Ilość wyświetleń: 51632
19 grudnia 2018 07:50 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji .
19 grudnia 2018 07:50 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie komisji: Komisja Rewizyjna .
19 grudnia 2018 07:49 (Paweł Cerkanowicz) - Dodanie komisji: Komisja Sfery Budżetowej .